मनुष्यशहरख्रिस्मासकार्ड

प्रकाशित : 26 मई 2022 01:36 IST

?

कोलकाता ుత్వ ు ు ు. ?

- गदर

* ‌బీటెక్ ువున్న ుకు ు ు। ు ‌ 7 ు ుతోంది , ు ు ుకొనే ు . ులు . ుతం ‌, ‌ ‌, ‌ , ‌ ‌, ‌ ‌, ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ गदरएनपीटीईएल, कौरसेरा, उडेमी ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ , ుగుకొని ు .

- . ‌,


विज्ञापन

टैग:

    : ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


    मैं