एयाविरुद्धस्वप्न11पूर्वावलोकन

टीएस परीक्षा 2022: ... !

ు , ుబంధ . , ుస్తున్నాయి. , ,

टीएस परीक्षा 2022: .. .. ! ు, ులు, ు , ు, ులు ుకోవాలి. ‌ ‌స్టడీస్‌ ు ున్నాయి.,.. ు ‌ ‌. ‌-1 ‌హెచ్‌ ులకు ుంది?

‌ ‌

686 ుకుంది. ‌ ‌ 669 ...

ునరుద్ధరించలేని ులకు ?....

‌తో‌‌‌‌!

... ‌మ్యూజిక్‌‌ ‌ ుడు . ు, ు ుణ్యాలు, ‌ ు, ‌ ు , ‌ ుకునే ు... ు.

ుత్వ ు (ఏఏఐ) ుల ులు ుతోంది.

ుస్తకాలు ు?


‌ ‌ ‌ ు ుతున్నాను. ుస్తకాలు ?

ుందా ?

    ులైన, ులైన ువతను ులు ుకునే ు ు, ుణ్యాలతో ు . ుకే ునాదు ుకోవటం . ుకు ువలు !ుు


    18,000-22,000...