psmvsbccस्वप्न11पूर्वावलोकन

अपडेट किया गया : 04 जून 2022 06:13 IST

टीएस परीक्षा 2022: ువలే !

, गदर

ు/పథకాలు

, ున్నతంగా ుకు . ులో ు, ు, ు . ుల ు ుపు ుంది. ువలే ు, ు, ురించి ులు ుచు


मैं

ులను ు. . . ులకు ు, ు . .
गदर
मैं: ు. . ు (గ్రంథం - ‌ ‌ - 1871)।
‌‌:ు (ది ‌ ‌ ‌)।
‌, ‌:- , - ులకు .
‌, ‌:ు ు, ు .
* ు ు . -
- ుట్టుక
: ు ు . ు .బి.h.
: ు, ‌మాక్స్ుల్లర్ు ు. ు h.‌.
: . ు ు ుల్లర్‌.
:ు ుర్క్‌‌.
(నిర్మిత ): . ు , चेन्नई

मैं
. , ునర్జన్మ, , , ుక్తి, ు ు ుంది. ు, ు . , , ు ు . , . ురాతనమైంది. ు, ు, ువలు, . ులకు , ువలు, ు ుపడుతోంది.

ు ుఖ్యతను . ువు ు . ుంచి . .
*- 25 ు
*- 25 - 50 ు
*- 50 - 75
*- 75 - 100 ు
ు ుకోవడానికి ుగు ు 4 ు ుడు ు। .పూ.100 ు ు ు ు ు .

: ుతుంది. ుంచి ు ుకునే , , ుంది।
: . ుటుంబాన్ని ుకుంటారు. ు , , . , ు.
: ుటుంబంతో , ు ుల్లో ుకోవడాన్ని ు। ు.
: ుసంహిత ుంచి ుగా ుతాడు. ు ుతుంది. ు, ు ు।

गदर
. ు ుపు . ురుషార్థాలు ుగు.
: ు. , ‌ఛాందోగ్యోపనిషత్ ు ు ు. ు ు. , , ు ుస్మృతి ుతోంది.
: ు , . ు, ు। .
:ు ుచుకోవడమే .ధర్మాచరణతో , .
: ుక్తి . ు. , , ులో ుంది.-
. ు ు। ుఖ్యమైనవి , , . ురోహితు ులతో ు. ు. ువు ుడిచేతిని, ుడు ుడిచేతితో . ుఖ్యమైన ుగుంది. ులు ుగు . ు ుతుంది.


विज्ञापन

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं