srhvsblrdream11पूर्वावलोकन

अपडेट किया गया : 02 जून 2022 05:07 IST

छात्र वीजा:విద్యార్థి ..ఏవి ుఖ్యమో ుసా?

ులు ునిగిపోయిన ుణమిది. ులు ురించి ుతున్నారు. ుందోననే ు . ు ులు ుసుకుందాం!

मैं ువుకోవాలనుక ు-ుు ‌-1 ు ు। ు , ుంచి ుమతిని .. ‌-1 . ు ు ుతుంది.

'యూఎస్‌ు ‌-1 ‌ ?' ు ువమంది ులు ుగుతుంటారు. ుగా ‌ ు ురించి ుడు .

-20 ‌-1 ‌ ుకింగ్‌ -20 ‌ ు ‌-1 ు ు ు -20 ు ుంది. -20(छात्र और विनिमय आगंतुक
सूचना प्रणाली)
ుంది.

ు ు: ులేట్ -20 ‌ఫామ్ు . ‌-1 ు ు 350 ‌ ు (సుమారు .27 ు) .

‌-160 ుకునే ‌-160 ‌ఫామ్ు ‌-160 ‌కన్‌ ు ు ుంటే ుంది.

ు: ‌ ‌ 160 ‌యూఎస్+వీఎఫ్‌వీఎఫ్‌ ‌ ‌+బ్యాంక్‌ ు . ు /చెక్‌ ుడు ు ు ు ు ుంది. 10 साल पहले .

‌‌: ‌‌, ు ు ుు ుక్ు ుకోవచ్చు. ు ు ుందు ‌ ‌- (బయోమెట్రిక్స్‌: ‌+ఫింగర్‌ ‌)

ు ు: ‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ . , ు ుకు ుకున్నారో ుసుంటారు. ‌ ు ులకు 'డ్రాప్‌ ‌ ' .


ు ు ుల్లో ు. ‌, ులై ‌ ులై , ులో ు.

* ుండా ు ు ులకు ు। ులు ుండాలి.

* ు ురైతే ు, ులై ‌బ్యాచ్ ు ుండదు। ులై , ు ‌బ్యాచ్ ు ు.

‌ ుల . ుంచీ ు . ుకే -20 ు ుక్ ుకోవటం . 2022 साल 2022 तक साल 2022 तक


‌-160https://ceac.state.gov/genniv/

:https://cgifederal.secure.force.com/

ు:, , ‌, ుంబయి, ‌కోల్


ుు ులు

2022లో ు ు ు? ు ు, ు...లాంటి ు ుగు.

, ‌:


ుణం, ుల ు, , ‌ ‌అకౌంట్ ు, ుల ురించి ుతారు. ుటుంబ, ురించి ుకోవడానికి ు ు।

ు ు: ు ు ుసుకోవడానికి ు. ువు ? ుకున్నారా... ుగున్నారాు.

विज्ञापनटैग:

तेलुगू समाचारशिक्षा

छात्र वीजामैं -20

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं

, ‌‌ ులు ు . ుర్తింపు . ...

ు ‌! ువు ులకు ు ! ుకో ..

‌ఎన్ ు ు ు ు! ు ునూ ున్నాయి. ున్నాయి. ుకోసం ...ు.. ులు

ునాతన , .ులకు

ు ‌‌ . ుభవంతో ుండా ు ుకుతాయి. ుతాయి. ుకే ువత ువు ులు ువగా ుతున్నారు.ు... ు!


1200 ు. 700 ు. ులతో ుండా....

ుణు ు ు . , ు .. ుకున్నారా? ? ు..खोज