डेलीवराजास्तानआजपूर्वावलोकनमिले

अपडेट किया गया : 07 फरवरी 2022 06:15 IST

‌లో ువులు?

(మ్యాథ్స్‌, ‌, ) ‌ ు। ుండే ురించి ుపగలరు.

- ‌

मैं ుడూ ుంది. , ుళజాతి , ‌ ‌ ు ువయ్యాయి. ఎంబీఏ ఎంబీఏ మార్కెటింగ్‌ సేల్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌, మేనేజ్‌మెంట్‌ ప్రొడక్ట్‌, మేనేజ్‌మెంట్‌ డిజిటల్‌, మార్కెటింగ్‌ అడ్వర్టయిజింగ్‌, అడ్వర్టయిజింగ్‌ లాంటి కొలువులు లభిస్తాయి లభిస్తాయి। ు ‌, ు ‌, ‌, ‌, ‌సాఫ్ట్‌, ు। ‌, ‌, ‌, ‌ ‌, , ‌హెల్త్‌, ‌ ‌, , ‌ ు .

ున్న ుుల . ‌ ుడు ు ు ు, ు, ుభవాన్ని ులో ుగైన ు । ు ుత్వ ుల్లో, ుత్వరంగ ‌
.

- . ‌,


विज्ञापन

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं