apnaapk

ుణులు ు

ు. ు .21వేలు ున్నాయి. ులో ుంచి .10వేల ుబడి ుకు, ుంటుంది? .25 ుకుంటే ుందా?

द्वारा पूछा गया- ‌पर
, ు . ు . 50 ుకుందాం ుకుంటున్నాను , ు.

ు ుకునే 10-15 ు ుకోవాలి। ు 60 ు . ు ుకోవాలి, ులో క్లెయిమ్ ులు ుండా . , ు ు।