आईपीएलखेलडाउनलोडकप

ుణులు ు

ు ువల్ ు .8వేలు ుపు ున్నాను. ుడు .5వేలు ుబడి ుకుంటున్నాను. ుపు ున్నా , ురక్షిత ుబడి ?

द्वारा पूछा गया- ‌ ు ు, ు. ు 3 ు . 30,000 ుపు ున్నాను. ు ు 5 ు ు, ుడు ుస్తే 15 ు . 5 ు , ువాత ుకోవచ్చని . ుడు ? ? ులో ుంటుంది?
, ు . ు . 50 ుకుందాం ుకుంటున్నాను , ు.

ు ుకునే 10-15 ు ుకోవాలి. ు 60 ు . ు ుకోవాలి, ులో క్లెయిమ్ ులు ుండా . , ు ు।