स्वप्न11टीमपूर्वावलोकनcskvsdc

ుణులు ు

ు ు ు ుకోవాలని ుకున్నాను. .50వేల ుంది. ుంటుంది?

द्वारा पूछा गया- ‌पर
10-12 . ుు ుకోవచ్చు. ువగా ుంది. ు ు ు ు ుంది. .50వేలలో ుపు (ఈఎల్‌‌‌‌ఎస్‌) ుపు ు। ుబడులకూ ‌ 80సీ ు ు ు। ుంది. .. ుంది.

ు ుకునే 10-15 ు ుకోవాలి। ు 60 ు . ు ుకోవాలి, ులో క్లెయిమ్ ులు ుండా . , ు ు।